ubytovna Stříbro ubytovna Družba

ubytovací řád

Ubytovna Družba a Stříbro

  1. Každý ubytovaný je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej. V případě jeho hrubého nebo opakovaného porušování má majitel a jím pověřená osoba právo ubytování zrušit. Dále také v případě, že se stane ubytovna nezpůsobilou užívání a to z jakéhokoliv důvodu.

2. Na základě objednaného ubytování je ubytovací zařízení povinno ubytovat nejpozději do 17.00 hod., do této doby je platná rezervace pro daný pokoj.

3. V době od 22.00 hod. do 5.00 hod. je ubytovaný povinen dodržovat noční klid.

4. Bez souhlasu ubytovatele se  v pokojích a společných prostorách nesmí přemísťovat nábytek ani další zařízení. Není dovoleno provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

5. Na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží k osobní hygieně, osobních počítačů a povolených ubytovatelem. V případě porušení je ubytovatel oprávněn účtovat ubytovanému smluvní pokutu za odběr energií ve výši 1.000,- Kč za každý měsíc.

6. V celém objektu ubytovny je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a  pohybovat se ve špinavém pracovním oblečení. Není dovoleno vodit do objektu ubytovny návštěvy, chovat zvířata. Ubytovaný nesmí v ubytovacím zařízení přechovávat ani nosit zbraň a střelivo, nebo jiné zbraně ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití. Dále nesmí držet, vyrábět nebo přechovávat omamné či psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem. V případě nedodržení je majitel oprávněn ihned ukončit ubytování.

V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ ZÁKAZU KOUŘENÍ JE UBYTOVATEL OPRÁVNĚN ÚČTOVAT UBYTOVANÉMU POKUTU VE VÝŠI  2000,-KČ ZA KAŽDÉ PORUŠENÍ.

7. V důsledku havárie nebo jiných nepředvídaných okolností je ubytovatel oprávněn vyzvat ubytovaného k přestěhování do jiného pokoje. Host je povinen učinit tak neprodleně.

8. Ubytovací zařízení neodpovídá za věci vnesené občanem do ubytovacího zařízení, ani za škody na jeho osobních věcech.

9. Dlouhodobým hostům se doporučuje, aby si svůj majetek ve vlastním zájmu pojistili.

10. Při každém odchodu z ubytovny je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a zamknout.

11. Při ukončení ubytování je host povinen odevzdat klíče na předem dohodnutém místě do 10.00 hod., v případě pozdějšího odevzdání klíčů je započten další den ubytování. V případě ztráty klíčů uhradí host náklady související s jejich celkovou výměnou včetně klíčové vložky vchodových dveří. Pokud zůstanou na pokoji jakékoliv věci, je ubytovatel oprávněn tyto věci vyhodit.

12. Za škody způsobené na zařízení a budově ubytoven nedodržením výše uvedených pokynů, vlastní nedbalostí, nebo úmyslem odpovídá host dle obecně závazných právních předpisů. Za škody způsobené opilostí a nedbalostí je vybírána smluvní náhrada ve výši 1000,- Kč.

13. Všechny žádosti, připomínky a stížnosti týkající se ubytovny předávejte majiteli nebo službě v recepci.

14. Ubytovací smlouva nezakládá právní nárok na poskytnutí trvalého nebo přechodného pobytu ubytovaného a ani nárok na náhradní ubytování v případě zániku nebo zrušení ubytovací smlouvy.

15. Ubytovaný je povinen chovat se v prostorách ubytovny (v budově i na dvoře) spořádaně, klidně a neporušovat práva spolubydlících a provozovatelů ubytovny.Ubytovatel si vyhrazuje právo odmítnout ubytovat klienta v případě, že je ubytovna naplněna ubytovanými, popř. jsou rezervována místa. V takovém případě má právo klient zanechat spojení pro případ uvolnění kapacity.

16. Ubytovaný je povinen v dopoledních hodinách zpřístupnit pokoj pro úklid. Pokud nechce být rušen,( nebude mít tento den uklizeno) musí o to požádat na recepci předcházející den nebo daný den do 7.00 hodin.

17. Placení poplatku za ubytování a ostatní služby – platba za ubytování je vždy předem. Peníze již zaplacené se nevracejí. Cena lůžka na pokoji se řídí platným ceníkem ubytovatele, k této ceně je nutno připočítat poplatek z ubytovací kapacity ve výši 5,- Kč za den a lůžko, který se odvádí Městskému úřadu v Třinci dle vyhlášky města Třince č. 14/2004 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
Pokud ubytovaný nezaplatí v termínu ubytování z jakéhokoliv důvodu má ubytovatel právo vyhodit všechny klientovy věci bez náhrady.

18. Ubytovaný má právo nechat si zasílat na adresu ubytovny poštovní zásilky. V případě došlých zásilek po ukončení smluvního vztahu mezi ubytovatelem a ubytovaným budou došlé zásilky vráceny poštovnímu doručovateli nebo bezodkladně skartovány provozním ubytovny a  to bez právního nároku na náhradu.

19. V případě změny nájemce budovy  nepřechází práva a povinnosti na nového nájemce. Ubytovací smlouva dnem přechodu práv na nového nájemce končí a je třeba sjednat s nových nájemcem ubytovací smlouvu novou. Vyúčtování předplaceného nájmu je povinen původní nájemce ubytovanému vystavit do 24 hodin.

20. Tento ubytovací řád je nedílnou součástí ubytovací smlouvy, je umístěn ve společných prostorách ubytovny a ubytovaný je povinen se s ním důkladně seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. V případě nejasností s ubytovacím řádem má právo na vysvětlení pojmů.

Důležitá telefonní čísla:

HASIČI: 150 / ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155 / MĚSTSKÁ POLICIE: 156 / POLICIE: 158

Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.